Book Your Program

1
?
Select the type of program you wish to attend.
2
?
Select the IEP campus or Specialty Tour location and type for your program.
3
?
Select your preferred program start date.
4
?
Select your housing preference, please note each specialty tour has a default housing type included in the price.
5
?
Select the length of your study.
Program Price:
$ ...

โปรแกรมภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไป

โปรแกรมภาษาอังกฤษกึ่งเร่งรัดของ FLSด้วยการรวมเอาข้อดีของทั้งชั้นเรียนวิชาหลักและการเข้ากลุ่มการเรียนรู้อันหลากหลายเอาไว้ด้วยกัน ทำให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไปนั้นจะนำคุณไปสู่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในอีกระดับหนึ่ง การเข้ากลุ่มเชิงวิชาการของเรารวมเอาคลินิกการออกเสียง กลุ่มเพื่อการสนทนาภาษาอังกฤษ การช่วยเหลือในการทำการบ้านหรือรายงาน และอื่นๆเพื่อที่จะสร้างสมให้ทักษะทางภาษาของคุณก้าวหน้าอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

โปรแกรมของเราจะเน้นหนักด้านการพูดเป็นพิเศษ นักเรียนจะได้ฝึกฝนการพูดเป็นประจำในชั้นเรียน พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำและการแก้ไขข้อด้อยจากครูอย่างใกล้ชิด

รายละเอียดของโปรแกรม

นักเรียนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไปจะสามารถ:

 • เข้าร่วมในชั้นเรียนที่แบ่งตามระดับพื้นความรู้ภาษาอังกฤษทั้ง 9 อันได้แก่ low beginner ไปจนถึง high advanced
 • เป็นส่วนหนึ่งของชั้นเรียนที่จำกัดจำนวนนักเรียนให้ไม่เกิน 15 ต่อห้อง เพื่อให้การดูแลเอาใจใส่ของครูเป็นไปโดยทั่วถึง
 • เข้าร่วมชั้นเรียนวิชาหลักจะมุ่งเน้นทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 อันได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน
 • เข้ากลุ่มการเรียนรู้ที่เสมือนกับการเข้าห้องแล็บ ที่นักเรียนจะมีตัวเลือกทางการเรียนเชิงวิชาการมากมายในแต่ละอาทิตย์ ซึ่งรวมเอา คลินิกการออกเสียง กลุ่มเพื่อการสนทนาภาษาอังกฤษ แล็บการบ้านและคอมพิวเตอร์ และอื่นๆที่น่าสนใจเอาไว้แล้ว
 • เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมภาษาอังกฤษในทุกที่ ซึ่งทุกสัปดาห์นักเรียนทุกคนจะได้รับ Hot Sheets ที่ประกอบไปด้วยคำศัพท์และหัวข้อที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับการอยู่ในบ้านโฮสต์แฟมิลี่ แนะนำกิจกรรมเด่นๆ ของโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ
 • ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Language Extension ที่จะจัดขึ้นเทอมละ 1 ครั้ง กิจกรรมนี้จะช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างออกไป
 • อ่านหนังสืออ่านนอกเวลาที่น่าสนใจต่างๆเพื่อเพิ่มทักษะในการอ่านและความเข้าใจ ทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอเมริกันอีกด้วย(ทั้งนี้ เป็นรายการสำหรับนักเรียนในระดับ High Beginner ขึ้นไป)
 • เข้าสอบวัดผลภาษาอังกฤษทุกสัปดาห์ และมีการรายงานความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนแต่ละคน ทุกๆ 4 สัปดาห์
 • เข้าใช้งานห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และแล็บฯ ในวิทยาเขตซิทรัส แมรี่เมาท์ และ ล็อค ฮาเว่นได้
 • เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือเที่ยวชมสถานที่น่าสนใจด้วยค่าเข้าชมราคาถูกกว่าปกติ
 • ได้รับประกาศนียบัตรยืนยันวุฒิตามที่ได้เข้าร่วม
 • ได้รับการช่วยเหลือหากต้องการศึกษาต่อในระดับวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยโดยยกเว้นผลสอบ TOEFL เนื่องจากได้รับการรับรองเทียบระดับความรู้จากการเรียนที่ FLS แล้ว
 • ได้รับการดูแล และให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ในทุกๆ เรื่อง
 • นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ หรือมากกว่า จะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากโปรแกรม UPP ของเรา

เปรียบเทียบโปรแกรม

This program:

โปรแกรมภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทั่วไป
18
6
24 lessons per week
  Core
  Elective
  Academic Workshop
  Core Class
    Electives
  Academic Workshop
1 lesson = 50 minutes
อายุ: 15 ปีขึ้้นไป

ศูนย์ฯที่รองรับหลักสูตรนี้: